Naturaleza muerta  [8]

Naturaleza muerta

Lo que ya no respira